POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO 

https://lobroker.pl/

 1. Administratorem Danych Osobowych Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://lobroker.pl/, zwanego dalej Serwisem internetowym, jest L+O INTERNATIONAL INSURANCE-BROKER sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Traugutta 22, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000141396, NIP: 7961011847, REGON: 670064969, adres e-mail: iod@lobroker.pl, zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych.
 2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: iod@lobroker.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora tj. L+O INTERNATIONAL INSURANCE-BROKER, Romualda Traugutta 22, 26-600 Radom. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 3. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko, adres e-mail – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownik naszego Serwisu internetowego przekażesz nam je za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy kontakcie telefonicznym, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym lub drogą tradycyjną,
  2. adres IP urządzenia oraz potencjalne dane osobowe zawarte w plikach Cookies – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  3. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane użytkowników naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 4. Każda osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 5. Przetwarzamy dane osobowe w celu:
  1. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych,
  2. prowadzenia strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w przypadku wygaśnięcia pliku Cookie, usunięcia plików Cookies lub odpowiednio w przypadku zakończenia danej sesji,
  3. bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Serwisem internetowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie odpowiedzi na dane pytanie lub pytania, chyba że zastosowanie znajdzie inna podstawa prawna (w zależności od charakteru pytania),
  4. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.
 6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, użytkownicy zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować niezbędne zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 8. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom posiadającym umocowanie do przetwarzania danych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 9. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:
  1. świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
  2. obsługującym CRM.
 10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO.
 11. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  2. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  4. wycofania zgody w dowolnym momencie, o czym mowa w art. 7 ust. 3 RODO,
  5. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
  6. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  7. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  8. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
  9. w przypadku podstawy prawnej w postaci zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  10. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
  11. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
 12. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt 2 powyżej.
 13. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 14. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: https://lobroker.pl/polityka-cookies/
 15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.